Logo StowarzyszeniaTROCHĘ INFORMACJI O STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM

Stowarzyszenie nasze zostało powołane w dniu 05.10.2009 r., uzyskało KRS w dniu 05.01.2011  r., natomiast w dniu 05.01.2012 r. zostało Organizacją Pożytku Publicznego.  Obecnie liczy 29 członków. Utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn finansowych i rzeczowych od firm i osób prywatnych, dotacji, odpisu podatku dochodowego z tytułu 1%. Mimo, że jesteśmy organizacją o krótkim stażu, udało nam się w dość w krótkim czasie pozyskać status OPP, dzięki czemu nasze Stowarzyszenie rozszerzyło w ostatnim czasie- znacznie swoją  działalność na rzecz uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.

Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem powstało przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, otaczającym opieką dydaktyczną, wychowawczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni placówki z racji swojej niepełnosprawności wymagają szczególnego wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacji społecznej, fizycznej, rozwijania zaburzonych funkcji i doskonalenia posiadanych umiejętności. Rozbudzania i rozwijania zainteresowań. Ponadto pochodzą z niezamożnych rodzin, dlatego też niejednokrotnie wskazana jest pomoc materialna i bytowa. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia, a niektórym z nich towarzyszą niepełnosprawności sprzężone z powodu problemów w sferze ruchowej, neurologicznej i emocjonalnej.

Uwzględniając te realia, powołane zostało Stowarzyszenie w celu rozszerzenia zakresu podejmowanych starań w ramach działalności placówki oświatowo-wychowawczej, dotyczących zapewnienia uczniom /wychowankom Ośrodka pełnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, uatrakcyjnienia im procesu dydaktyczno-wychowawczego i  poprawy warunków bytowych.

Przekaż nam 1%

Powołane Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania wspierania i pomocy  w przedsięwzięciach  edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w SOSW w Wielgiem,  a także na rzecz ich rodzin. Ponadto inicjowanie zadań mających na celu upowszechnianie działalności rehabilitacyjnej i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność charytatywną.

W ramach tej działalności organizowane są wycieczki turystyczno-krajoznawcze- zorganizowane zostały m.in. do Warszawy, Szymborka, Szlakiem Piastowskim Gniezno-Poznań, ponadto corocznie dzięki pozyskiwanym darowiznom od osób i firm prywatnych organizowany jest biwak w Sitnicy, jako forma wypoczynku i  rehabilitacji społecznej, zawody sportowe- regionalne biegi przełajowe i turniej piłki nożnej, a także międzygrupowe zawody sportowe. Wsparcie ma również organizacja turnusów rehabilitacyjnych i imprezy kulturalno-rozrywkowe typu: Mikołajki, Andrzejki, choinka noworoczna. Organizowana jest też pomoc terapeutyczna w formie wyjazdów na basen, hipoterapii, dogoterapii. Dofinansowane są koła zainteresowań i zapewniane jest wsparcie w postaci pomocy rzeczowej, materialnej.

StatutSprawozdania finansowe

Aktualności Stowarzyszenia: