ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem na podstawie: 1) Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.); 2) Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606); 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249); 4) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.); 5) Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1089 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.); 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870);

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Standardy Ochrony Małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wielgiem w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez zapoznanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz udostępnienie w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej Ośrodka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz:

Standardy ochrony małoletnich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem
Szkoła Podstawowa
Szkoła Przysposabiająca do Pracy