Koncepcja pracy SOSW Wielgie na lata 2022-2027

WIZJA W SOSW W WIELGIEM

Uczniowie:

Jesteśmy placówką, która zapewni uczniów/wychowankom optymalne warunki do:

 • wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym,
 • kształtowania postaw twórczych, opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości, ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,
 • stwarzania warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • rozwijania więzi emocjonalnych z krajem ojczystym i budzeniu tożsamości obywatelskiej,
 • przygotowania wychowanka do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia oraz przygotowania do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu w pełnej integracji ze środowiskiem,
 • rozwoju zainteresowań.

Rodzice

Jesteśmy placówką, która zapewni rodzicom:

 • różne formy wsparcia w opiece i wychowaniu ucznia/wychowanka,
 • rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • pomoc w realizacji potrzeb socjalnych,
 • ścisłą współpracę,

Nauczyciele

Jesteśmy placówką, która zapewni nauczycielom:

 • samorealizację,
 • rozwój zawodowy,
 • rozwijanie swoich zainteresowań,
 • satysfakcję z pracy

Podstawowe normy i zasady placówki:

 • kierowanie się dobrem dziecka,
 • pomaganie uczniom osiągnąć sukces na miarę ich indywidualnych potrzeb,
 • dostrzeganie w każdym dziecku jego ukrytych zdolności, rozwijanie i umacnianie wiary w siebie,
 • integrowanie całej społeczności szkolnej,
 • inspirowanie do twórczego rozwoju uczniów, nauczycieli,
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa,

Pełna treść koncepcji dostępna jest w pliku tutaj >>>