Koncepcja pracy SOSW Wielgie na lata 2017-2022
WIZJA W SOSW W WIELGIEM

Uczniowie:
Jesteśmy placówką, która zapewni wychowankom optymalne warunki do:
- wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym,
- kształtowania postaw twórczych, opartych na akceptowanym społecznie systemie wartości, ukierunkowanych na poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka,
- stwarzania warunków do efektywnej współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,
- rozwijania więzi emocjonalnych z krajem ojczystym i budzeniu tożsamości obywatelskiej,
- przygotowania wychowanka do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia oraz przygotowania do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu w pełnej integracji ze środowiskiem,
- rozwoju zainteresowań.

Rodzice
Jesteśmy placówką, która zapewni rodzicom:
- różne formy wsparcia w opiece i wychowaniu ucznia/wychowanka,
- rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
- ścisłą współpracę,

Nauczyciele
Jesteśmy placówką, która zapewni nauczycielom:
- samorealizację,
- rozwój zawodowy,
- rozwijanie swoich zainteresowań,

Podstawowe normy i zasady placówki:
- kierowanie się dobrem dziecka,
- pomaganie uczniom osiągnąć sukces na miarę ich indywidualnych potrzeb,
- dostrzeganie w każdym dziecku jego ukrytych zdolności, rozwijanie i umacnianie wiary w siebie,
- integrowanie całej społeczności szkolnej,
- inspirowanie do twórczego rozwoju uczniów, nauczycieli,
- zapewnienie uczniom bezpieczeństwa,

1. Głównym celem Ośrodka jest:
Rozwijanie autonomii ucznia/wychowanka niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a w szczególności wyposaża się go, w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mógł:
1) osiągnąć możliwie wszechstronny, społeczno-moralnego rozwoju,
2) porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
3) zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
4) uczestniczyć w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie sprawczości,
5) uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego,
6) podjąć odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane przez siebie wybory moralne;
1. cele wychowawcze:
1) wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,
2) wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,
3) przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
4) rozwijanie uczuć patriotycznych, uświadamianie poczucia tożsamości narodowej;

2. cele edukacyjne:
1) wszechstronny i harmonijny rozwój,
2) podjęcie dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
3) przygotowanie uczniów do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,

3. cele profilaktyczne:
1) popularyzacja zdrowego stylu życia,
2) propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego,
3) przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom występującym zarówno na terenie Ośrodka, jak i w środowisku lokalnym.

4. cele terapeutyczne:
1) korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji,
2) stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków.

 

Pełna treść koncepcji dostępna jest w pliku tutaj >>>