REGULAMIN INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ośrodek jest placówką opiekuńczo -oświatową pełniącą rolę wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 2
W okresie nauki Ośrodek zapewnia uczniom całodobową opiekę.

§ 3
Ośrodek jest placówką koedukacyjną.

ROZDZIAŁ II

Zadania ośrodka
§4
Zapewnienie wychowankom warunków do nauki , prawidłowego rozwoju fizycznego, rozwijania uzdolnień i zainteresowań
§5
Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
§6
Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków sanitarno – higienicznych.
§7
Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego przez wychowanków.
§8
Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia.
§9
Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijania samodzielności i samorządności oraz demokratycznych postaw wychowania.
§10
Kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia , tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.
§11
Ośrodek realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami oraz placówkami i instytucjami w zależności od potrzeb.

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy w ośrodku
§12
Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach wychowawczych Ośrodka przez wychowawców.
§13
Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej Ośrodka.
§14
Opiekę wychowawczą nad grupą sprawują wychowawcy grupy, którzy współdziałają z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań.
§15
Ośrodek czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych od niedzieli godz. 18.00 do piątku godz. 18.00.
§16
Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych Ośrodka jest roczny plan pracy opracowany przez wychowawców, zatwierdzony przez Dyrektora i Wicedyrektora Ośrodka
§17
Rozkład dnia w Ośrodku uwzględnia czas na naukę, prace na rzecz Ośrodka i Szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.
§18
Szczegółowy rozkład zajęć wychowanków:

w dniach nauki szkolnej

Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek

13:30-16:10 - obiad, gry stolikowe, spacery, oglądanie tv, czytanie i oglądanie książek

16:10-17:50 - gr. I – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

gr. II – zajęcia w sali gier i zabaw

gr. III – zajęcia kulinarne

gr. IV – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

gr. V - prasowanie odzieży

17:50-18:00 - przygotowanie do kolacji

18:00-18:30 - kolacja

18:30-20:00 - gr. I, II, III, IV, V – zajęcia sportowe

20:00-20:45 - gr. III, IV – toaleta

gr. I, II, V – układanie odzieży w szafach

20:45-21:30 - gr. I, II, V – toaleta

gr. III, IV – układanie odzieży w szafach

21:30-22:00 - przygotowanie do snu

Wtorek

13:30-16:10 - obiad, gry stolikowe, spacery, oglądanie tv, czytanie i oglądanie książek

16:10-17:50 - gr. I – zajęcia w sali gier i zabaw

gr. II –prace porządkowe przed Ośrodkiem

gr. III -zajęcia w Sali Doświadczania Świata lub na placu zabaw

gr. IV -zajęcia kulinarne

gr. V – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

17:50-18:00 - przygotowanie do kolacji

18:00-18:30 - kolacja

18:30-20:00 - gr. I – zajęcia sportowe

gr. II – zajęcia sportowe

gr. III -zajęcia w sali gier i zabaw

gr. IV – zajęcia w Sali Doświadczania Świata

gr. V – zajęcia kulinarne

20:00-20:45 - gr. V,III,I – toaleta

gr. II, IV – układanie odzieży w szafach

20:45-21:30 - gr. II, IV – toaleta

gr. V, III,I – układanie odzieży w szafach

21:30-22:00 - przygotowanie do snu

Środa

13:30-16:10 - obiad, gry stolikowe, spacery, oglądanie tv, czytanie i oglądanie książek

16:10-17:50 - gr. I, II, III, IV, V – sprzątanie Ośrodka

17:50-18:00 - przygotowanie do kolacji

18:00-18:30 - kolacja

18:30-20:00 - gr. I – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

gr. II – zajęcia kulinarne

gr. III – prasowanie odzieży

gr. IV – zajęcia w sali gier i zabaw

gr. V – zajęcia w Sali Doświadczania Świata

20:00-20:45 - gr. III,IV– toaleta

gr.I,II,V – układanie odzieży w szafach

20:45-21:30 - gr.I,II,V – toaleta

gr. III,IV– układanie odzieży w szafach

21:30-22:00 - przygotowanie do snu

Czwartek

13:30-16:10 - obiad, gry stolikowe, spacery, oglądanie tv, czytanie i oglądanie książek

16:10-17:50 - gr. I – zajęcia kulinarne

gr. II – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

gr. III – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

gr. IV – prasowanie odzieży

gr. V – zajęcia w sali gier i zabaw

17:50-18:00 - przygotowanie do kolacji

18:00-18:30 - kolacja

18:30-20:00 - gr. I – zajęcia w Sali Doświadczania Świata

gr. II – zajęcia świetlicowe wynikające z miesięcznego planu pracy

gr. III – zajęcia sportowe

gr. IV – zajęcia sportowe

gr. V – zajęcia sportowe

20:00-20:45 - gr.I,II,V – toaleta

gr.III,IV – układanie odzieży w szafach

20:45-21:30 - gr. III,IV– toaleta

gr.I,II,V – układanie odzieży w szafach

21:30-22:00 - przygotowanie do snu

Piątek

13:30-18:00 - obiad, gry stolikowe, spacery, oglądanie tv, czytanie i oglądanie książek

 

 

Zajęcia powtarzające się okresowo:

*przegląd czystości dokonywany przez pielęgniarkę,

*porządkowanie terenu grupy,

*oddawanie odzieży do prania,

*dogoterapia,

*hipoterapia,

*wyjazdy na basen.

§ 19

W Ośrodku obowiązują szczegółowe zasady określające czas i przebieg następujących czynności:

a ) posiłków spożywanych w Ośrodku

b ) czynności higieniczno - porządkowych

ROZDZIAŁ IV

Prawa wychowanka

§ 20
Wychowanek ma prawo do:

Bezpłatnego zakwaterowania w Ośrodku oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.
Korzystania z pomieszczeń takich jak świetlica, boisko sportowe, sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
Korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i socjalnej jakimi dysponuje Ośrodek.
Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Ośrodku.
Zgłaszania wychowawcom swoich postulatów i wniosków odnośnie spraw ich dotyczących oraz bycia informowanym o sposobie ich załatwienia.
Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
Wyjazdów do domów pod opieką rodziców bądź samodzielnie po przedstawieniu deklaracji wypełnionej przez rodzica ( opiekuna prawnego).
Deponowania u wychowawcy większych kwot pieniężnych i wartościowych przedmiotów.
Dekorowania sal sypialnych oraz dokonywania zmian w umeblowaniu - wyłącznie za zgodą wychowawcy.
Korzystania z audycji telewizyjnych do godziniy 21.00 za zgodą wychowawców , pod warunkiem że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom Osrodka.
Wyjazdów na basen, wycieczki, turnusy, biwak za pisemna zgodą rodziców (prawnych opiekunów)
ROZDZIAŁ V

Obowiązki wychowanka
§ 21

Wychowanek ma obowiązek:

Przestrzegać regulaminu Ośrodka.
Przestrzegać zasad współżycia społecznego w Ośrodku, a w szczególności:
a)okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności Osrodka,
b)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c)szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d)poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

Przestrzegać rozkład dnia , a przede wszystkim:
a)godzin ciszy nocnej - od 22.00 do 7.00,
b)systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne (wychowanek nie może przebywać w ośrodku w czasie jego zajęć lekcyjnych ),
c)czasu na naukę własną.

Przestrzegać ustalonych zasad organizacji pracy w Ośrodku.
Dbać o honor Ośrodka , godnie go reprezentować, znać i szanować jego tradycje.
Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
Aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych , w pracach na rzecz grupy, Ośrodka, a także współorganizować różne formy spędzania czasu wolnego.
Brać współodpowiedzialność za ład, porządek, mienie prywatne oraz Osrodka.
Sumiennie wykonywać przydzielone dyżury.
Okazywać szacunek wszystkim pracownikom Osrodka, współmieszkańcom, a także właściwie zachowywać się w każdym miejscu.
Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo za zniszczone mienie Ośrodka.
Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - na terenie Ośrodka nie wolno palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków.
Każdorazowo odnotować w zeszycie telefonów rozmowę telefoniczną wykonaną z telefonu Ośrodka.
Zgłaszać wychowawcy wyjazdy w środku tygodnia, po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami, telefonicznym zwolnieniu przez rodziców lub okazaniu stosownego oświadczenia.
Zgłaszać wyjazdy do domu, w przypadku choroby, po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą( w internacie nie mogą przebywać osoby chore, placówka nie ma warunków, by zapewnić im opiekę).
Przyjazdu do Ośrodka po dniach wolnych najpóźniej do godziny 22.00.
Przestrzegać zasad higieny osobistej.
Przestrzegać zasady higieny otoczenia poprzez:
a) utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka (sypialniach, na korytarzach, w łazienkach i sanitariach) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii elektrycznej;
b) staranne ścielenie tapczanów, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny nocnej;
c) dbanie o estetyczny wygląd sypialni, korytarzy i innych pomieszczeń będących w użytkowaniu ;
d) częste wietrzenia sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych;
e) utrzymanie porządku i czystości w szafach ubraniowych;
f) przechowywanie żywności i odzieży roboczej, itp. w wyznaczonych miejscach;
g) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół Ośrodka.
ROZDZIAŁ VI

Wychowankom zabrania się:

§ 22
Używać grzałek, ładowarek do telefonów, grzejników elektrycznych ,a także samodzielnie naprawiać instalację elektryczną
Siadać na parapetach i wychylać się z okien oraz zjeżdżać po poręczach na klatce schodowej.
Palić papierosy, spożywać alkohol, używać narkotyków i innych środków odurzających, oraz używać zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.
Przyjmować wizyty osób nietrzeźwych.
Zamykać sale mieszkalne na klucz przez przebywających wewnątrz wychowanków.
Samowolnie zmieniać miejsce zamieszkania oraz przenosić meble i sprzęty.
Korzystać z telefonów komórkowych po godzinie 22.00 .
ROZDZIAŁ VII

Wyróżnienia i nagrody

§ 23
Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu Ośrodka oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

Pochwałę indywidualną od wychowawcy odnotowaną w zeszycie wychowawców.
Pochwałę od wychowawcy udzieloną wobec grupy.
Pochwałę Dyrektora Ośrodka udzieloną przy wszystkich wychowankach.
Pochwałę lub wyróżnienie Dyrektora Ośrodka włącznie z powiadomieniem rodziców o wzorowym zachowaniu.
List pochwalny do rodziców wystosowany przez Dyrektora Ośrodka lub wychowawcę.
Dyplom uznania.
Inne nagrody i wyróżnienia ustanowione przez władze Ośrodka.
ROZDZIAŁ VIII

Upomnienia i kary

§ 24
Konsekwencją nie wywiązania się z obowiązków zawartych w niniejszym regulaminie oraz za lekceważenie zasad i norm współżycia ustanowionych w Ośrodku wychowanek otrzymuje:

Upomnienie ustne wychowawcy.
Upomnienie ustne wychowawcy wobec całej grupy.
Powiadomienie pedagoga i rodziców( opiekunów).
Nagana Dyrektora dokonana wobec całej społeczności uczniowskiej z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych ucznia.
Zawieszeniem w prawach wychowanka Ośrodka.
Usunięciem z Ośrodka.
Przewinienie polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad społecznego współżycia w Ośrodku tj.:
a) wybryki chuligańskie (pobicie kolegi, koleżanki, wymuszenia)

b) używanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców

c) kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub Ośrodka

d) podważenie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach chuligaństwa

e) posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu

f) przebywanie w Ośrodku w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków

g) wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie oraz posiadanie narkotyków

i innych środków odurzających,

h) samowolne opuszczanie Ośrodka (ucieczki)

i) dewastacji mienia Ośrodka mającego znamiona wandalizmu

j) lekceważenie obowiązku szkolnego (duża liczba godzin nieusprawiedliwionych, wagary)

będą powodem natychmiastowego wezwania policji.

ROZDZIAŁ IX

Tradycje Ośrodka

§ 25
Do tradycji ośrodka należą:

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie uczniów rozpoczynajacych naukę w którejkolwiek ze szkół Ośrodka,

-uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

-turniej sportowy,

-impreza andrzejkowa,

-impreza mikołajkowa,

-spotkanie wigilijne,

-powitanie wiosny,

-turniej piłki nożnej,

-regionalne biegi przełajowe,

-Dzień Matki,

-Dzień Dziecka,

-uroczyste zakonczenie roku szkolnego,wyróżnienie wzorowych uczniów na apelu.

-kiermasze świąteczne,

 

ROZDZIAŁ X

Inne postanowienia
§ 26
Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach mieszkalnych wychowanków.
§ 27
Ośrodek nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w drodze do Ośrodka i z Ośrodka gdy posiada on zgodę rodziców ( opiekunów prawnych) o samodzielnym poruszaniu się w drodze do Szkoły i do Ośrodka.
§ 28
Wychowawcy grup na poczatku roku szkolnego mają obowiazek zapoznania uczniów z regulaminem Ośrodka.
§ 29
Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców.
§ 30
Rodzic lub opiekun prawny samodzielnie przywożący dziecko do Ośrodka ma obowiązek potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem w dzienniku przyjazdów, odbierając dziecko w dzienniku wyjazdów.
§ 31
Rodzic przywożący dziecko do Ośrodka powinien poinformować wychowawcę, nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.