Załącznik do Uchwały NR II /2019/2020 z dnia 13 września 2019 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem
realizowany w roku szkolnym 2019/20

Wychowanie jest to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w czterech obszarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Celem wychowania realizowanego w placówce jest uczeń/wychowanek dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. Cel ten osiągany jest w drodze działań wychowawczych, gdzie wychowanie należy rozumieć jako proces wspierania ucznia/wychowanka w rozwoju.
Profilaktykę należy rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie. Jest to proces wspomagania człowieka, w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.
Profilaktyka pierwszorzędowa to działania mające na celu:
- promocję zdrowia i przedłużanie życia człowieka,
- zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi.
Profilaktyka drugorzędowa ma na celu:
- ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcyjności,
- pomaganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń).
Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przeznaczony jest do realizacji przez wszystkich wychowawców i nauczycieli we współpracy z psychologiem, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy i grup wychowawczych. oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest uporządkowanym zbiorem refleksji, wniosków, analiz dokumentów i sytuacji wychowawczych. Zapewnia spójność oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pozwala określić kierunek pracy wychowawczo-profilaktycznej placówki w trakcie realizacji programu. Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne opracowane są dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej wchodzących w skład Ośrodka i realizowane będą podczas wszystkich zajęciach szkolnych oraz w ramach pracy Ośrodka, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi oraz rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów/wychowanków.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka uwzględniono:
• dotychczasowe doświadczenia szkoły
• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,
• przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

Głównym celem działań z zakresu profilaktyki i wychowania dla ośrodka jest wspieranie osobowego rozwoju uczniów jako najważniejszego czynnika chroniącego przed zachowaniem ryzykownym.
Ośrodek jest miejscem profilaktyki uniwersalnej z elementami selektywnej i wskazującej, wspierającej uczniów w prawidłowym rozwoju, promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu zagrożeniom i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Pełna treść programu dostępna jest tutaj >>>