PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem realizowany w roku szkolnym 2020/2021

Wychowanie jest to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w czterech obszarach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Celem wychowania realizowanego w  placówce jest uczeń/wychowanek dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się znajduje. Cel ten osiągany jest w drodze działań wychowawczych, gdzie wychowanie należy rozumieć jako proces wspierania ucznia/wychowanka w rozwoju.

 Profilaktykę należy rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie. Jest to proces wspomagania człowieka, w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

Profilaktyka pierwszorzędowa to działania mające na celu:

- promocję zdrowia i przedłużanie życia człowieka,

- zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi.

Profilaktyka drugorzędowa ma na celu:

- ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcyjności,

- pomaganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń).

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przeznaczony jest do realizacji przez wszystkich wychowawców i nauczycieli we współpracy z psychologiem, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy i grup wychowawczych. oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest uporządkowanym zbiorem refleksji, wniosków, analiz dokumentów i sytuacji wychowawczych. Zapewnia spójność oddziaływań wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pozwala określić kierunek pracy wychowawczo-profilaktycznej placówki w trakcie realizacji programu. Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne opracowane są dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej wchodzących w skład Ośrodka i realizowane będą podczas wszystkich zajęciach szkolnych oraz w ramach pracy Ośrodka, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, władzami samorządowymi oraz rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów/wychowanków.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka uwzględniono:

  • dotychczasowe doświadczenia szkoły
  • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,
  • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
  • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

Pełna treść programu do pobrania dostępna jest pod adresem:

https://sosw-wielgie.pl/images/dokumenty/program_profilaktyczno_wychowawczy_2020_2021.pdf