REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W WIELGIEM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem zwany dalej "Ośrodkiem" wykonuje swoje zadania w oparciu o Statut Ośrodka.
2. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 2.
1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka zwany dalej "regulaminem" określa organizacje i zasady działania placówki.
2. W działalności Ośrodka zastosowanie mają następujące akty prawne:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 marca 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483),
- Ustawa z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela tekst jednolity (Dz. U. Nr 3 z pózn. zmianami),
- Ustawa z dnia 26.04.1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reforma ustrojowa państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
-Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 147, poz. 686 z pózn. zm.),
- Ustawa z dnia 23 maja 1992r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 55 poz. 234 zm. Dz. U. z 1994r. nr 43, poz. 163, z 1996r. nr 24, poz. 110),
- Statut Ośrodka,
- Regulamin Organizacyjny Ośrodka,
- Regulamin Pracy.

§ 3.
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Wicedyrektora i Kierownika Ośrodka.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansowej, pracy, tajemnicy służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4.
1. Wicedyrektor Ośrodka bezpośrednio odpowiada za sprawy pedagogiczne i wychowawcze w ramach nadzoru nad szkołami wchodzącymi w skład Ośrodka i internatem Ośrodka.
2. Kierownik Ośrodka sprawuje nadzór nad internatem i stołówką, zakupem środków trwałych oraz gospodarką nieruchomościami będącymi w zarządzie Ośrodka.
3. W przypadku braku powołania w Ośrodku Wicedyrektora lub Kierownika Ośrodka ich obowiązki sprawuje Dyrektor.
4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor Ośrodka lub Kierownik Ośrodka na podstawie udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5. Celem głównym Ośrodka jest rozwijanie autonomii ucznia/wychowanka niepełnosprawnego, jego socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, aby mógł:
1. Osiągnąć możliwie wszechstronny rozwój społeczno-moralny.
2. Porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub poza werbalnie,
3. Zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
4. Uczestniczyć w życiu społecznym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności.
5. Uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego.
6. Podjąć odpowiedzialność za siebie i innych oraz za dokonywane przez siebie wybory moralne.

§ 6. Ośrodek realizuje cele edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.
1. Celem edukacyjnym jest wszechstronny i harmonijny rozwój, podjęcie dalszej nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, przygotowanie uczniów do pracy i życia w warunkach współczesnego świata.
2. Celem wychowawczym jest wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonywać wyboru właściwych wartości moralnych, człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym.
3.Celem terapeutycznym jest korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, stymulowanie rozwoju polisensorycznego uczniów/wychowanków.
4. Celem profilaktycznym jest popularyzacja zdrowego stylu życia, propagowanie różnorodnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie wszelkim działaniom występującym zarówno n terenie Ośrodka jak i w środowisku lokalnym.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7. W celu realizacji zadań wyodrębnia się dwa piony:
1. Pion dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy, w skład którego wchodzą:
a) nauczyciele i wychowawcy,
b) pedagog,
c) psycholog,
d) logopeda.
Zadaniem pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego jest realizacja celów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.
Realizację zadań pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego nadzoruje Wicedyrektor.
2. Pion administracyjno-techniczny, w skład którego wchodzą:
a) pracownicy administracyjno-biurowi (Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych, magazynier, intendent - pielęgniarka )
b) pracownicy obsługi ( sprzątaczki, praczka-szwaczka, palacz - pracownik gospodarczy, kierowca, kucharka oraz pomoc kuchenna)
Zadaniem pionu administracyjno-technicznego jest pomoc w sprawnej realizacji zadań pionu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego.
Realizację zadań pionu administracyjno-technicznego nadzoruje Kierownik Ośrodka przy pomocy Inspektora ds. administracyjno-organizacyjnych.
3. Ilość etatów w poszczególnych pionach określa Dyrektor na każdy rok szkolny w arkuszu organizacyjnym.

IV. KIEROWNICTWO OŚRODKA

§ 8. Dyrektor Ośrodka.
Do zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy:
1. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Ośrodka.
2. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiącej.
1. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Ośrodka;
2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
3. Realizowanie zaleceń organu prowadzącego i pełniącego nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w przepisach oświatowych.
4. Przedkładanie do zatwierdzenia organowi prowadzącemu planów organizacyjnych Ośrodka.
5. Opracowanie i realizowanie planu finansowego Ośrodka oraz przedstawienie go pracownikom Ośrodka.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkół oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
7. Zapewnienie w ramach możliwości pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonalenie zawodowe.
8. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i wychowawców oraz opieka nad nauczycielami i wychowawcami rozpoczynającymi prace w zawodzie, kompletowanie dokumentów związanych z mianowaniem nauczycieli i wychowawców.
9. Określanie zakresu odpowiedzialności pracowników.
10. Zatwierdzanie harmonogramów pracy i planów urlopów pracowników nie będących nauczycielami.
11. Zatwierdzanie ustaleń komisji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
12. Zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Ośrodka.
14. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka.
15. Powoływanie i odwoływanie członków kadry kierowniczej po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
16. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji pedagogicznych i projektów zmian.
17. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i internatem Ośrodka, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.
18. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Ośrodka.
19. Opracowanie sprawozdań statystycznych, organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku.
20. Planowanie i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących działalności Ośrodka.
21. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bhp i p. poz.
22. Określanie kierunków rozwoju placówek i gromadzenie materiałów z tym związanych.
23.Czuwanie nad prawidłowością gospodarki środkami finansowymi oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej;

§ 9. Wicedyrektor Ośrodka.
Do zadań i kompetencji Wicedyrektora Ośrodka należy:
1. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
2. Bezpośrednie nadzorowanie realizacji wszelkich planów pracy szkół wchodzących w skład Ośrodka i internatu Ośrodka.
3. Współpraca z Samorządem Ośrodka.
4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i internatem Ośrodka, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców, prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych hospitacji.
5. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem dokumentacji pedagogicznej Ośrodka.
6. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych pracowników pedagogicznych.
7. Opieka nad realizacją i prawidłową organizacją wszystkich imprez ogólnoośrodkowych, wycieczek, zatwierdzanie programu i kontrola dokumentacji tych imprez.
8.Nadzorowanie i wypożyczanie pomocy dydaktycznych Ośrodka, opracowywanie zapotrzebowania na środki dydaktyczne i pomoce naukowe.
9. Prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów i wychowanków oraz nadzoruje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego.
10.Organizowanie i nadzorowanie samokształcenia w ramach działających zespołów wychowawczych i pedagogicznych Ośrodka;
11. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w imieniu dyrektora lub w czasie jego nieobecności;
12. Przewodniczenie zespołowi opracowującemu program wychowawczy i wewnątrzszkolny system oceniania.
13. Udział w zespołach wychowawczych.

§ 10. Kierownik Ośrodka.
Do zadań i kompetencji Kierownika Ośrodka należy:
1. Podejmowanie działań zapewniających świadczenie wysokiej jakości pracy we współpracy z wychowankami, rodzicami i nauczycielami oraz integracji ze środowiskiem.
2. Zapewnianie wychowankom Ośrodka właściwych warunków bytowych.
3. Nadzór służbowy nad pracą pionu administracyjno-technicznego przy pomocy Inspektora d/s administracyjno-organizacyjnych.
4. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym Ośrodka, podejmowanie działań związanych z pracami remontowo-naprawczymi.
5.Organizowanie we współpracy z Dyrektorem i Wicedyrektorem Ośrodka procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówce.
6.Opracowanie harmonogramu pracy i planów urlopów pracowników nie będących nauczycielami.
7. Udzielanie rodzicom informacji o działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej Ośrodka.
8. Sprawowanie nadzoru administracyjno-gospodarczego internatu, nadzór nad powierzonym mieniem Ośrodka.
9. Nadzorowanie pracy stołówki.
10. Analizowanie sytuacji z zakresu przepisów bhp i p. poz.,
11. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz w imieniu Dyrektora Ośrodka pod jego nieobecność lub nieobecność Wicedyrektora Ośrodka.
12. Wykonywanie zadań wynikających z potrzeb placówki zleconych przez Dyrektora Ośrodka.

V. PION OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
§ 11. Do obowiązków nauczyciela- wychowawcy należy:
1.Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w oparciu o znajomość rodzaju i stopnia niepełnosprawności i stanu zdrowia dziecka i odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów, których uczy.
2. Przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Realizowanie programu nauczania danego przedmiotu posługując się właściwymi metodami i formami pracy,
4. Uzupełnianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udział w pracach zespołów metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne, udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, śledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.
5. Systematyczne prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
6. Respektowanie praw ucznia, bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów, przestrzeganie zasad regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
7. Prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem w zależności od jego potrzeb, zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych.
8. Dbanie o powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej.
9. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, tj. w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych i bibliotecznych, w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie wszelkich imprez organizowanych przez szkołę,
10. Aktywizowanie uczniów przez stwarzanie odpowiednich warunków pracy, wdrażanie do samodzielności, samorządności, diagnozowanie warunków środowiskowych i stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego.
11. Współpraca z kierownictwem Ośrodka, rodzicami/prawnymi opiekunami, wszystkimi nauczycielami w zakresie prawidłowej realizacji programów edukacyjnych.

§ 12. Do zadań pedagoga należy:
1. Udzielanie pomocy pedagogicznej, określanie jej form i sposobów - na wniosek nauczyciela, rodzica, ucznia/wychowanka, psychologa.
2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
3.Współorganizowanie zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów/wychowanków.
4. Organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego.
5. Organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla uczniów/wychowanków z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji życiowej.
6. Orientacja i poradnictwo zawodowe.
7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom/wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
9. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji ucznia/wychowanka znajdującej się w teczce osobowej.
10. Współpraca ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami rodzinnymi, kuratorami rodzinnymi, policją.
11. Współpraca z kierownictwem Ośrodka, wszystkimi pracownikami pedagogicznymi, rodzicami uczniów/wychowanków.
12. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom.
13. Udział w zespołach wychowawczych.
14. Opieka nad nowymi wychowankami Ośrodka.
15. Uzupełnianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udział w pracach zespołów metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne, udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, śledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.
16.Analizowanie i diagnozowanie środowiska rodzinnego, sytuacji prawnej uczniów/wychowanków.

§ 13. Do zadań psychologa należy:
1. Udzielanie pomocy psychologicznej, określanie jej form i sposobów - na wniosek nauczyciela, rodzica, ucznia/wychowanka, pedagoga.
2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów/wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
3. Doradztwo psychologiczne uczniom/wychowankom, nauczycielom, rodzicom, pedagoga.
4. Przeprowadzanie badań diagnostycznych uczniów/wychowanków na podstawie zleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektora Ośrodka, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, rodziców, własnego rozpoznania potrzeb w tym zakresie.
5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania.
6. Współdziałanie z organami Ośrodka w zakresie tworzenia i modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
7. Opracowanie dokumentacji w sprawach dotyczących rewalidacji, rekwalifikacji i aktualizacja danych ucznia.
8. Współpraca z kierownictwem Ośrodka, wszystkimi pracownikami pedagogicznymi, rodzicami uczniów/wychowanków.
9. Organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego.
10. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom.
11. Udział w zespołach wychowawczych.
12. Uzupełnianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udział w pracach zespołów metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne, udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, śledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.

§ 14. Do zadań logopedy należy:
1. Przeprowadzanie badań przesiewowych w zakresie mowy i słuchu, diagnozowanie.
2. Reedukacja w zakresie strony fonetycznej, gramatycznej i semantycznej
3. Badanie słuchu fonemowego, fonematycznego, rozwijanie słuchu fizjologicznego.
4. Opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych.
5. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
6. Kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych.
7.Współpraca z Kierownictwem Ośrodka, wszystkimi pracownikami pedagogicznymi, psychologiem i pedagogiem, z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, prowadzenie doradztwa logopedycznego.
8. Udział zespole opiniującym przy całorocznym diagnozowaniu i opiniowaniu uczniów.
9. Uzupełnianie swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez m.in. udział w pracach zespołów metodyczno-przedmiotowych, konferencjach i kursach organizowanych przez ośrodki metodyczne, udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, śledzenie literatury dydaktyczno-metodycznej, zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania.
10. Dbanie o powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej.

VI. PION ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

§ 15. Inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych:
1) w zakresie obsługi sekretariatu:
a) Prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących.
b) Obsługa administracyjno - biurowa Dyrektora, Wicedyrektora i Kierownika.
c) Zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów.
d) Właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów.
e) Prowadzenie dokumentacji szkolnej, składanie zamówień na druki szkolne.
f) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
f) Prowadzenie rejestru pieczęci.
g) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu.
h) Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę Ośrodka.
2) w zakresie spraw osobowych:
a) Prowadzenie spraw osobowych wszystkich pracowników Ośrodka.
b) Kontrola przestrzegania regulaminu pracy przez pracowników.
c) Prowadzenie rejestru pracowników i emerytów.
d) Wdrażanie i nadzorowanie stosowania zewnętrznych instrukcji.
e) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników i emerytów.
f) Opracowanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia.
g) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
h) Opracowywanie sprawozdań kadrowych, pefronowskich.
i) Sporządzanie zapotrzebowania na płace, sprawozdań z płac, zatrudnienia i godzin.
j) Naliczanie czynszów mieszkaniowych.
k) Organizuje i nadzoruje pracę pracowników obsługi.

§ 16. Magazynier
Do zadań magazyniera należy:
a) Prowadzenie magazynów spożywczych: przyjmowanie i wydawanie towarów.
b) Troska magazyn i właściwe przechowywanie materiałów spożywczych.
c) Uzupełnianie asortymentu spożywczego.
d) Prowadzenie kartoteki ilościowej.
e) Nadzór nad ilościowym i jakościowym stanem materiałów w magazynie oraz informowanie Dyrektora o zaistniałych nieprawidłowościach w magazynie spożywczym.
f) Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa p. poz. na terenie magazynu.
g) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zaopatrzeniem żywnościowym.
h) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Ośrodka wynikających z jego zadań.
i) dokonywanie systematycznych kontroli, uzupełnianie braków magazynowych, ujawnianie stanu zapasów materiałów po wydaniu poszczególnych partii
j) kontrolowanie stanu czystości, bezpieczeństwa p. poz. na terenie magazynu, informowanie Dyrektora o brakach materiałowych , kradzieżach lub uszkodzeniach materiałów.
1. Prowadzenie archiwum.
2. Prowadzenie i nadzór nad gospodarką magazynową zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i ewidencji obrotów materiałowych.
4.Wystawianie czeków bankowych oraz ich podpisywanie.
5. Zatwierdzanie dowodów księgowych po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione
do sprawdzenia.
6. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowym i technicznym Ośrodka.
7. Prowadzenie dokumentacji związanych z funduszem mieszkaniowym.
8. Prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych.
9. Sporządzanie raportów kasowych i prowadzenie pogotowia kasowego.
10. Przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej obowiązującej w działalności finansowej i materiałowej intendenta.
11.Informowanie na bieżąco Dyrektora Ośrodka o naruszeniu przez osoby odpowiedzialne dyscypliny finansowej.
12. Terminowe rozliczanie zaliczek i kontrola właściwego ich wydatkowania.
13. Rozliczanie miesięcznych rozchodów artykułów żywnościowych i materiałów.
14. Prowadzenie kasy zakładu.
15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za pobyt wychowanków w Ośrodku oraz przyjmowanie wpłat.
16. Prowadzenie indywidualnych kartotek pracownika-pobieranie materiałów.
17. Korespondencja między szkołami dotycząca pobytu dziecka w placówce.
18. Pobieranie odpłatności za wyżywienie pracowników, korzystanie z mieszkania służbowego.
19.Prowadzenie rachunków środków specjalnych i socjalnych.
20. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
21. Rozliczanie inwentaryzacji.
22. Uzgadnianie kartoteki magazynowej z ewidencją prowadzoną przez komórkę księgowości oraz ze spisem z natury sporządzanym podczas inwentaryzacji.
23. Zgłaszanie wychowanków do ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 17. Intendent - pielęgniarka
1. Kierowanie żywieniem w placówce.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z żywieniem.
3. Planowanie zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe.
4. Sporządzanie raportów żywienia.
5. Planowanie jadłospisów i jego układanie zgodnego z normami i kalorycznością żywienia zbiorowego.
7. Informowanie kierownictwa Ośrodka w sprawach związanych z żywieniem.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Ośrodka wynikających z jego zadań.
9. Podejmowanie czynności z zakresu badan okresowych pracowników.
2. Przygotowywanie wychowankom lekarstw zgodnie z zaleceniami lekarza.
3. Systematyczne uzupełnianie zawartości apteczek.
4. Kontrola czystości wychowanków.
5. Bieżący nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Ośrodka.
6. Prowadzenie okresowych pomiarów antropometrycznych.
7. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach lub zachorowaniach na terenie Ośrodka.
8. Popularyzowanie zasad higieny, profilaktyki uzależnień.
9.Prowadzenie dokumentacji medycznej wychowanków.
10. Sprawowanie opieki nad chorymi wychowankami.
11. Opieka nad wychowankami leczonymi w poradniach specjalistycznych lub kierowanymi do szpitala.
12. Współpraca z rodzicami, kierownictwem i pracownikami pedagogicznymi Ośrodka dotycząca stanu zdrowia wychowanków.
13. Nadzór nad sprzętem medycznym, informowanie o stanie sprzętu lub jego brakach.
14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Ośrodka wynikających z jego zadań.
15.Dokonywanie szczepień ochronnych.
16.Dokonywanie sprawozdań z kart szczepień i ze szczepień do SANEPIDU.
17. Realizowanie zaleceń SANEPIDU.

§ . 18
Przestrzeganie zasad i przepisów p.poz., jak również porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązków i uprawnień pracowników w tym zakresie określa regulamin pracy.

VIII. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW, PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 19.
1. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
3. Dyrektor, Wicedyrektor przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.

§ 20.
Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretariat.

§ 21.
1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Ośrodka rozpatrują Dyrektor i Wicedyrektor Ośrodka.

IX. SYSTEM KONTROLI WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ

§ 22. Celem kontroli jest:
1. Zapewnienie Dyrektorowi Ośrodka niezbędnych informacji do efektywnego kierowania placówką i podejmowania prawidłowych decyzji,
2. Ocena stopnia wykonywania zadań:
- dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych,
- administracyjno - obsługowych,
- finansowych.
3. Doskonalenie form i metod pracy poszczególnych szkół i internatu wchodzących w skład Ośrodka.

§ 23.
1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzną i zewnętrzną.
2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik Ośrodka oraz pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli.

§ 24.
1. Wicedyrektor, Kierownik prowadzą działalność kontrolną w oparciu o plany hospitacji, bieżące lustracje, regulamin pracy.
2. Pracownicy upoważnieni do przeprowadzenia kontroli prowadzą kontrole w oparciu o regulamin pracy, instrukcje obiegu dokumentacji, instrukcje gospodarki kasowej.
3. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Dyrektor Ośrodka.

X. ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 25.
1. Do podpisu Dyrektora Ośrodka zastrzeżone są:
- pisma w sprawach należących do jego właściwości,
- odpowiedzi na pisma władz zwierzchnich,
- decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka,
- korespondencja kierowana do:
- Starostwa
- Kuratorium Oświaty
- Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Organów kontrolujących
2. W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicedyrektor.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 26.
Do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących stosunku pracy, mają zastosowanie obowiązujące ustawy.
§ 27.
Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarządu Powiatu.

SPIS TREŚCI
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka.
Rozdział III
Struktura organizacyjna.
Rozdział IV
Dyrektor, Wicedyrektor, Kierownik Ośrodka
Rozdział V
Podstawowe zadania działów
Rozdział VI
Zasady postępowania z wnioskami i uchwałami
Rady Pedagogicznej i ogółu pracowników Ośrodka
Rozdział VII
Podstawowe zasady planowania pracy w Ośrodku
Rozdział VIII
Tryb załatwiania spraw, przyjmowania, rozpatrywania
I załatwiania skarg i wniosków
Rozdział IX
System kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
Rozdział X
Zasady podpisywania pism
Rozdział XI
Postanowienia końcowe

INSTRUKCJA EWIDENCJI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWNIA

1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania obejmuje:
a) świadectwa szkolne,
b) legitymacje szkolne,
c) arkusze spisu z natury,
d) czeki gotówkowe,
e) kwitariusze przychodowe,
f) kasa wypłaci.
2. Bloczki wydawane sa jedynie osobom upoważnionym, wyłącznie za pokwitowaniem ewidencji druków ścisłego zarachowania, która umożliwia kontrole przychodu, rozchodu i stanu druków.
3. Ewidencją i wydawaniem świadectw szkolnych, legitymacji i zaświadczeń zajmuje się Krystyna Piotrowska.
4. Ewidencje czeków gotówkowych, kwitariuszy przychodowych, KW oraz arkuszy spisów z natury prowadzi Barbara Krakowska.

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW.
Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowych.
Instrukcja została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591).
Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaistniałych lub zmierzających czynnościach, stwierdzający pewien stan rzeczy.
1. Zapisów w księgach dokonuje się na podstawie dowodów pierwotnych ?źródłowych?:
a) dowodów własnych;
b) dowodów obcych;
c) własnych wewnętrznych;
d) własnych zewnętrznych;
e) dowodów księgowych zbiorczych;
f) dowodów korygujących poprzednie zapisy.
2. Za prawidłowy dowód księgowy uważa się:
a) rzetelny, czytelny, bez przeróbek,
b) kompletny, wolny od błędów rachunkowych,
c) zawierający określenie rodzaju dowodu, adres, opis operacji, opkreslenie wartości i ilości, podpis wystawcy oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe.
3. Stwierdzenie zlikwidowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych winno być:
a) sprawdzenie pod wzglądem merytorycznym, formalno-rachunkowym,
b) zadekretowanie i podpisanie przez kierownika jednostki, łownego księgowego - odręcznie atramentem, długopisem.
4. Za dowody księgowe uważa się również:
a) "PK",
b) protokoły zdawczo-odbiorcze.
Wszystkie dokumenty wpływające z zewnątrz przyjmuje sekretariat i zostają opatrzone odciskiem pieczęci wpływu z datownikiem.
5. Obieg dokumentów księgowych jest to system przekazywania od chwili sporządzenia, względnie wpływu, do jednostki z zewnątrz, aż do momentu ich zlikwidowania i ujęciach w księgach rachunkowych.
Należy zawsze dążyć do tego, aby obieg odbywał się najkrótszą i najprostszą drogą i przekazywać na bieżąco dokumenty do poszczególnych komórek.