PROGRAMY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA REALIZOWANYCH PRZEZ PONIŻSZYCH NAUCZYCIELI

1) J. Jasińska – zajęcia informatyczne
PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA INFORMATYCZNE
DLA UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Na zajęcia uczęszczają wychowankowie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, są to uczniowie uczęszczający do klasy II Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Przeprowadzane zajęcia są uzupełnieniem i kontynuacją treści programowych przekazywanych uczniom podczas zajęć rozwijających kreatywność, z rozszerzeniem o elementy zabawy i rozrywki.
CELE OGÓLNE
1.Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów.
2.Wyrabianie i zwiększanie koncentracji uwagi.
3.Przygotowanie uczniów do sprawnej i świadomej obsługi komputera.
4.Nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem .
5.Uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego
6.Przygotowanie do korzystania ze środków techniki informacyjnej.
7.Wskazywanie użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie.
CELE SZCZEGÓŁOWE.
•Przyswojenie podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i sieci.
•Rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego
•Doskonalenie umiejętności poruszania się w środowisku Windows oraz wnikliwe poznanie użytkowych programów komputerowych
•Rozwijanie umiejętności wykorzystania multimedialnych programów edukacyjnych wspomagających uczenie się.
•Rozszerzenie umiejętności posługiwania się programem Point
•Doskonalenie umiejętności przedstawiania własnych osiągnięć, prezentowania wyników własnej pracy oraz przedstawiania informacji na wybrany temat
w różnej formie i postaci.
•Poznanie budowy sieci lokalnej oraz zdobycie wiedzy dotyczącej Internetu.
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się dostępnym sprzętem w pracowni komputerowej .
•Rozwijanie umiejętności zbierania, porządkowania i wykorzystania informacji
•Rozwijanie współpracy w grupie.
METODY PRACY:
-Poszukujące ( problemowe, aktywujące)
-Podające ( pogadanka, pokaz, prezentacja)
-Praktyczne z użyciem komputera( ćwiczenia)
FORMY PRACY:
Indywidualna,
Grupowa,
Zbiorowa.

Pełna treść programu dostępna jest tutaj >>