PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA-ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE  W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Wstęp
Współczesny człowiek coraz bardziej ogranicza swoją aktywność ruchową. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej., powstawania wielu wad postawy. Wykorzystując naturalna potrzebę ruch u dzieci w wieku szkolnym, chcę w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportów.
Ruch jest jedna z podstawowych cech wszystkich żywych organizmów. Ruch jest motorem i źródłem życia. Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju oraz osiągania sukcesów życiowych.
Założenia nauczania początkowego w młodszym wieku szkolnym zakładają realizację treści programowych w sposób zintegrowany, a tzw. „wychowanie fizyczne” organizowane ma być codziennie w postaci zajęć ruchowych w korelacji z wychowaniem umysłowym i estetycznym. Jednym z celów kształcenia i wychowania fizycznego w tym okresie jest rozwijanie umiejętności opartych o proste formy ruchu: chód, bieg, skok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód. Wykształcenie tych umiejętności realizowane będzie również poprzez zabawy i gry ruchowe na zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowanie pod okiem nauczyciela.
Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
2. Czerpanie radości, zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.
10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.
11. Poznawanie przepisów gier i zabaw.
12. Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.
13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.
14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

III. ZASADY NAUCZANIA
Proces dydaktyczny będzie przebiegał z uwzględnieniem zasad:
• aktywności i świadomości
• poglądowości
• stopniowania trudności
• systematyczności
• utrwalania
• indywidualnych zadań

IV. METODY I FORMY PRACY
Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie stosował następujące metody:
1. Metody odtwórcze:
zabawy naśladowcze
metoda zabawowo-naśladowcza
metoda bezpośredniej celowości ruch ( zadaniowa)
metoda programowego nauczania oraz małych obwodów
2. Metody twórcze:
metoda opowieści ruchowej
gimnastyka twórcza R. Labana
praca szkolna ( Schulwerk) K. Orffa
gimnastyka rytmiczna A. i K. Kniessów
metoda problemowa
3. Metody i formy intensyfikujące zajęcia ruchowe.
Metody:
metoda stacyjna
metoda zadań dodatkowych
tor przeszkód i ścieżka zdrowia
Formy:
współzawodnictwo, jako doping do intensywnego wysiłku
praca w małych grupach
4. Metody nauczania ruchu:
metoda syntetyczna
metoda analityczna
metoda kombinacyjna ( złożona)
5. Metody wychowawcze:
metody oparte na osobistym wpływie nauczyciela
metody wpływu sytuacyjnego
metody wpływu społecznego

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

- Formy aktywności ruchowej-Zabawy, gry, atletyka terenowa, wycieczki
Tematy zajęć:
1.Poprzez zabawy i gry poznajemy przepisy ruchu drogowego.
2.Bezpiecznie na zajęciach ruchowych.
3. Czystość ciała i ubioru. Jak pomoc koledze, gdy się zranił?
4. Znane i nieznane. Odkrywamy najbliższa okolicę – ścieżka dydaktyczna.
5. W lesie- gry rekreacyjne w terenie
Umiejętności:
Zabawy i gry utrwalające zasady ruchu drogowego.
Ćwiczenia i zabawy orientacyjno-porządkowe, szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i dx wiekowe.
Różnego rodzaju zbiórki i ustawienia ćwiczących.
Marszobiegi za prowadzącymi, pokonywanie naturalnych przeszkód.
Wiadomości:
Zasady obowiązujące na zajęciach.
Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych.
Utrwalenie nawyków higieny osobistej w czasie i po zajęciach.
Pierwsza pomoc przy stłuczeniach.
Prosty opatrunek.
Informacja na temat rytmu oddechu w czasie biegu.
Odpoczynek czynny i bierny.

- Formy aktywności ruchowej- Lekkoatletyka
Tematy zajęć:
1.Bieg jako zabawa – zabawy bieżne.
2.Raz,dwa,trzy start! Starty na sygnał z różnych pozycji.
3. Skaczę jak mała żabka. Skok w dal z miejsca.
4.Skaczę jak duża żabka. Skok w dal z rozbiegu.
5.Rzuty piłeczka palantową.
6. Sztafety wahadłowe
z użyciem przyborów niekonwencjonalnych.
7.Podaj rękę – pomoc w pokonywaniu przeszkód w terenie.
8. Uwaga piłka! Szybka reakcja na przedmioty będące w ruchu.
9. Skok w wzwyż stylem dowolnym.
Umiejętności:
Gry i zabawy bieżne.
Bieg na krótkich odcinkach w szybkim tempie.
Bieg po prostej w zmiennym tempie.
Starty na sygnał z różnych pozycji w formie zabawowej.
Start z przyspieszeniem na odcinku startowym.
Skok w dal z miejsca i rozbiegu,
Zabawy i gry orientacyjne. Sztafety z przyborami.
Marszobieg z wykorzystaniem zadań sprawnościowych.
Przeskoki przez przeszkody terenowe.
Wiadomości:
Znaczenie biegu dla kształtowania sprawności.
Samokontrola i samoocena szybkości biegu.
Przygotowanie do wysiłku.
Jak mierzymy czas biegu: komenda startowa.
Sposoby mierzenia skoku w dal. Zasady skoku w dal.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w czasie rzutów.
Mierzenie długości rzutów.
Braterstwo i przyjaźń- czysta sportowa walka.
Przykłady zabaw kształtujących szybkość reakcji.
Wykorzystanie terenu do zabaw.

- Formy aktywności ruchowej- Gry i zabawy na śniegu i lodzie
Tematy zajęć:
1.Bezpieczne zabawy zimowe – współdziałanie w grupie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Hartujemy swój organizm – gry rekreacyjne na śniegu.
3.Bałwnki i śnieżynki- współdziałanie uczniów w uatrakcyjnieniu zajęć zimą.
4.Zabawy na śniegu, marszobiegi, tor przeszkód.
Umiejętności:
Zabawy i gry na śniegu.
Rzeźby w śniegu.
Rzuty śnieżkami do celu i na odległość.
Lepienie bałwana.
Lepienie dużych kul śniegowych, budowanie z nich toru przeszkód – bieg slalomem, wieloskoki.
Wiadomości:
Hartowanie – rozwijanie funkcji adaptacyjnych ustroju w różnych warunkach.
Prawidłowe oddychanie na mrozie.
Współpraca w zespole, koleżeństwo; strój do zajęć na śniegu.
Wybór bezpiecznego terenu do zabaw.
Reguły bezpiecznego organizowania gier i zabaw.
Przykłady form spędzania czasu wolnego w zimie: indywidualnie i z rodziną.

- Formy aktywności ruchowej- Uczymy się oceniać swój rozwój fizyczny.
Tematy zajęć:
1.Czy mam prawidłową postawę ciała?
2.Co to są wady postawy i jak im zapobiec?
3.Poprzez zabawy i gry korekcyjne usprawniamy się.
Umiejętności:
Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.
Ćwiczenia kształtujące i korekcyjne.
Symetryczny chód, marsz i bieg.
Przejście po równoważni z przyborami w ręce i na głowie.
Gry i zabawy korekcyjne
Wiadomości:
Cechy prawidłowej postawy ciała.
Ocena postawy ciała podczas stania i siedzenia.
Sposoby zapobiegania wadom postawy.

- Formy aktywności ruchowej- Ruch i muzyka.
Tematy zajęć:
1.Muzyka jako forma relaksu – ćwiczenia usprawniające i relaksujące.
2.Zwierciadełko powiedz przecie – odtwarzanie różnorodnych form ruchu, emocje.
3.Muzyka we mnie – improwizacja ruchowa do muzyki.
4. Odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu z użyciem przyborów.
5.Aerobic – taniec i gimnastyka.
Umiejętności:
Dostosowanie własnych ruchów do rytmu melodii.
Rytmiczny marsz przy muzyce
Ćwiczenia rekreacyjne z muzyka.
Odtwarzanie różnych form ruchu z pokazu, dostosowanie do rytmu współćwiczącego.
Ćwiczenia rytmiczne z piłką.
Wiadomości:
Muzyka i taniec jako forma czynnego wypoczynku.
Rola ćwiczeń przy muzyce w kształtowaniu sprawności.
Wartość estetyczna ćwiczeń

- Formy aktywności ruchowej- Mini piłka: ręczna, siatkówka, koszykówka.
Tematy zajęć:
1.Podania i chwyty piłki.
2.Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.
3.Rzuty do celu.( tarczy, bramki)
4.” Zbijany”
5.”Do 5 podań”
6.Żywy kosz. Piłka do kapitana.
7.” Siatkówka w siadzie”- odbijanie piłki w grach i zabawach.
Umiejętności:
Podania w dwójkach, wyścigi z podaniem i przyjęciem piłki.
Ćwiczenia i zabawy z kozłowaniem w miejscu, w marszu i z omijaniem przeszkód.
Zabawy rzutne, prowadzenie  piłki w dwójkach, rzuty na odległość.
Zabawy i gry z elementami celowania.
Różne formy zabaw i wyścigów z kozłowaniem.
Wiadomości:
Jaka jest różnica między podaniem i rzutem?
Współdziałanie z partnerem.
Objaśnienie techniki kozłowania piłki.
Znaczenie celności rzutów.
Poznanie i przestrzeganie przepisów gry.
- Formy aktywności ruchowej- Ringo, tenis stołowy, badminton
Tematy zajęć:
1.Elementy techniki i taktyki
2.Gra uproszczona, gra szkolna
Umiejętności:
Zabawy z elementami gier
Gra szkolna
Wiadomości:
Odpoczynek czynny.
Przepisy gry

VI. OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:
-dba o podnoszenie sprawności fizycznej
-organizuje i aktywnie uczestniczy w zespołowych formach aktywności ruchowej
-umiejętnie stosuje ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną i ruchową
-podporządkowuje się określonym zasadom i przepisom
-jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
-potrafi kulturalnie kibicować i uczciwie rywalizować
-stosuje różne formy relaksacji po wysiłku fizycznym

VII. EWALUACJA PROGRAMU
Po zakończeniu pracy ewaluacji podlega: praktyczna przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach:
-poziom trudności proponowanych zadań
-osiągnięcia w rywalizacji sportowej
-możliwość rozwijania zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu
Nauczyciel pod uwagę bierze:
-aktywność na zajęciach
-zaangażowanie uczestników
-przejawianie inicjatywy
-sprawdzian umiejętności ruchowych

                                                                       Program opracował: Ryszard Kwiatkowski