W  ramach  Programu Kompleksowego Wsparcia Dla Rodzin ,,Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem działa ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, w którym prowadzone są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Rodzice, którzy wyrażają chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach WWR, powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka oraz opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

WNIOSEK o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem pełniącego funkcję o środka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W RAMACH KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM" W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WIELGIEM PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ OŚRODKA KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19