PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ W SZKOLE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WIELGIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

PRZYJĘCIE UCZNIA/WYCHOWANKA

1. Uczeń/ wychowanek zostaje przyprowadzony do ośrodka przez rodzica/ opiekuna lub opiekuna dowozu.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Za zgodą rodzica uczniowi/ wychowankowi zostanie zmierzona temperatura, termometrem bezdotykowym przez pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Ośrodka.
4. W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna na pomiar temperatury dziecka nie zostanie ono przyjęte do szkoły/internatu.
5. Osoba dokonująca pomiaru powinna mieć osłonięte usta oraz nos za pomocą maseczki lub przyłbicy.
6. Jeżeli temperatura ucznia będzie wynosiła powyżej 37,5o C, zostanie mu zmierzona powtórnie. W przypadku powtórnego wskazania temperatury powyżej 37,5o C nie zostanie wpuszczony do ośrodka.
7. Rodzic/ opiekun będzie miał obowiązek zabrać dziecko do domu.
8. Uczeń zdrowy- bez objawów zostanie przyjęty do szkoły/internatu.
9. W przypadku zaistnienia niepokojących objawów rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony.
10. Własnym środkiem transportu uczeń/wychowanek zostanie zabrany z ośrodka.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. W celu jak najszybszej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów należy wykorzystywać kontakt telefoniczny oraz e- mail.
5. Uczniowie oraz pracownicy wchodzą do ośrodka wejściem głównym.
6. Nauczyciele w celu ochrony mają możliwość pobierania środków ochrony osobistej.
Wszystkim zapewnione są środki dezynfekujące, których należy bezwzględnie
używać.
7. Wszyscy pracownicy wchodzący do ośrodka oraz w bezpośrednim kontakcie z uczniami/ wychowankami i innymi pracownikami ośrodka mają obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa.
8. Po przybyciu do szkoły uczniom oraz pracownikom zostanie zmierzona temperatura, termometrem bezdotykowym przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
9. Jeżeli temperatura ucznia lub pracownika będzie wynosiła powyżej 37,5o C, zostanie mu zmierzona powtórnie. W przypadku powtórnego wskazania temperatury powyżej 37,5o C nie zostanie wpuszczony do ośrodka.
10. Osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar temperatury nie zostaną wpuszczone do ośrodka.
11. Pod nadzorem opiekuna uczeń powinien zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu do ośrodka zgodnie z instrukcją, po czym zostanie odprowadzony do szkoły.
12. Uczniowie codziennie dowożeni do szkoły bezpośrednio po przyjeździe rozpoczynają zajęcia w szkole bez przebywania w grupie wychowawczej, natomiast po zakończonych lekcjach rozpoczynają zajęcia świetlicowe.
13. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
14. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. Nauczyciele powinni regularnie promować zasady higieny – częste mycie rąk wodą z mydłem , szczególnie po skorzystaniu z toalety, przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu , po powrocie ze świeżego powietrza.
16. Nauczyciele zobowiązani są do informowania dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz o higienie dróg oddechowych.
17. W klasach i salach, powinny znajdować się tylko przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć, które będzie można skutecznie umyć oraz zdezynfekować.
18. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować w miarę możliwości po każdych zajęciach.
19. Sale lekcyjne, części wspólne(korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie konieczności także w czasie zajęć.
20. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut w/g przygotowanego harmonogramu.
21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym podczas przerw pod opieką nauczyciela /wychowawcy.
22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
23. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe będzie w/g ustalonego wcześniej harmonogramu. Książki oraz inne materiały, które powracają do biblioteki z wypożyczenia należy poddać 2 dniowej kwarantannie.
24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
25. Posiłki wydawane będą w/g ustalonego harmonogramu ze szczególnym uwzględnieniem II śniadań oraz obiadów (w 2 grupach).
26. Gabinet pielęgniarski czynny będzie w dni nauki szkolnej w ustalonych godzinach oraz w/g potrzeb.
27. Ustala się bezpieczne zasady korzystania przez uczniów z szatni szkolnej poprzez udostępnienie co drugiego wieszaka, różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. W szatni może przebywać uczeń w obecności opiekuna.
28. W miarę możliwości zalecane jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie ośrodka, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
29. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
30. Jeżeli pracownik szkoły/ ośrodka zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
31. Należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Ośrodka o zaistniałej sytuacji i zawiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

 ORGANIZACJA PRACY INTERNATU

1. Internatem kieruje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem.
2. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Internat czynny jest od godziny 18 w niedzielę do godziny 18 w piątek (z wyjątkiem świąt oraz innych dni wolnych zgodnie z kalendarzem szkoły).
4. Wychowankowie mogą być przywożeni do internatu i z niego odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5. W drodze do i z internatu opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6. Opiekunowie przywożący dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej internatu, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Wychowawcy w celu ochrony mają możliwość pobierania środków ochrony osobistej. Wszystkim zapewnione są środki dezynfekujące, których należy bezwzględnie używać.
8. Po przybyciu do internatu wychowankowi zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
9. Pod nadzorem opiekuna wychowanek powinien zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy wejściu do ośrodka zgodnie z instrukcją, po czym zostanie odprowadzony do internatu.
10. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
11. Podziału na grupy oraz przydziału godzin dokonuje dyrektor, który tworzy harmonogram pracy zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
12. Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy grup. Każda grupa ma 2 stałych wychowawców, którzy pełnią opiekę przemiennie.
13. Grup wychowawczych nie wolno łączyć. Wychowawca zajmuje się i pracuje ze swoją grupą wychowanków.
14. Wychowankowie internatu zakwaterowani są w pokojach maksymalnie 4 osobowych.
15. W danym pokoju mogą przebywać tylko zakwaterowani uczniowie. Nie wolno w nim przebywać mieszkańcom innych pokoi.
16. Z łazienki podczas toalety porannej oraz wieczornej powinni korzystać kolejno mieszkańcy jednego pokoju. Następnie z łazienki mogą korzystać mieszkańcy drugiego pokoju.
17. Wychowawcy powinni starać się zachować dystans pomiędzy grupami wychowawczymi podczas pobytu w internacie.
18. Wychowankowie powinni przechowywać przybory oraz rzeczy osobiste w przydzielonej szafie, szafce i ograniczyć dostęp do nich przez osoby trzecie.
Nie powinni zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
19. Należy zachować czystość i porządek w pokojach mieszkalnych, świetlicach, przestrzeniach wspólnych, pomieszczeniach higienicznosanitarnych, ciągach komunikacyjnych.
20. Pomieszczenia mieszkalne, świetlice należy regularnie wietrzyć.
21. Wszystkie powierzchnie dotykowe : poręcze, stoliki, krzesła, klamki, włączniki światła, uchwyty, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i pomieszczeniach,
w których przebywają wychowankowie oraz ciągi komunikacyjne należy dezynfekować.
22. Wychowawcy powinni regularnie promować zasady higieny – częste mycie rąk wodą z mydłem , szczególnie po skorzystaniu z toalety, przyjściu do internatu, przed i po jedzeniu , po powrocie ze świeżego powietrza.
23. Wychowawcy zobowiązani są do informowania dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz o higienie dróg oddechowych.
24. Wychowawcy grup organizują zajęcia dla wychowanków zgodnie z planem pracy oraz rozkładem zajęć uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną.
25. Zaleca się możliwie częste korzystanie z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie ośrodka tylko pod opieką wychowawcy mając na uwadze zachowanie odpowiedniego dystansu między grupami wychowanków.
26. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
27. Opiekunowie grup zabierają wychowanków na stołówkę szkolną, w której wydawane i spożywane są posiłki. Razem wchodzą oraz opuszczają stołówkę.
28. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
29. W miarę możliwości zalecane jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie ośrodka, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenia się wychowanków na terenie ośrodka.
30. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz wychowawcami.
31. W internacie wyznaczone zostaje pomieszczenie służące izolacji. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go od innych osób umieszczając go w wyznaczonym miejscu. Należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Ośrodka, rodziców/opiekunów, oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
32. Rodzic/opiekun ma obowiązek zabrać ucznia z internatu własnym środkiem transportu oraz podjąć działania mające na celu zdiagnozowanie występujących objawów chorobowych.
33. W celu jak najszybszej i skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanków należy wykorzystywać kontakt telefoniczny oraz e- mail.
34. W przypadku konieczności szybkiej komunikacji wychowawców z Dyrektorem Ośrodka zalecany jest kontakt telefoniczny.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica czynna jest w dni pracy szkoły w godzinach 1330- 1530.
2. W świetlicy może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
4. Plan pracy świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawcę świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 8 osób.
6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
1) dojeżdżający do szkoły,
2) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
3) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii,
7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
8. W świetlicy, powinny znajdować się tylko przedmioty niezbędne do prowadzenia
zajęć, sprawowania opieki,które będzie można skutecznie umyć oraz zdezynfekować.
9. Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
10. Pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone oraz dezynfekowane.
11. Wychowawca powinien regularnie promować zasady higieny – częste mycie rąk wodą z mydłem , szczególnie po skorzystaniu z toalety, przyjściu do internatu, przed i po jedzeniu , po powrocie ze świeżego powietrza.
12. Zobowiązany jest do informowania dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz o higienie dróg oddechowych.
13. W świetlicy uczniowie mają możliwość korzystania ze środków dezynfekujących tylko pod nadzorem opiekuna.
14. W miarę możliwości zalecane jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie ośrodka, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
15. Pod opieką wychowawcy świetlicy uczniowie codziennie dojeżdżający udają się do stołówki w celu spożycia posiłków.
16. Po obiedzie uczniowie przekazywani są opiekunowi dowozów, pod opieką którego odwożeni są do domu.
17. Jeżeli opiekun świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
18. Powinien niezwłocznie powiadomić Dyrektora Ośrodka o zaistniałej sytuacji i zawiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
18. W celu jak najszybszej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów należy
wykorzystywać kontakt telefoniczny oraz e- mail.
19. Ustala się bezpieczne zasady korzystania przez uczniów z szatni szkolnej poprzez udostępnienie co drugiego wieszaka, różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. W szatni może przebywać uczeń w obecności opiekuna.
20. W miarę możliwości zalecane jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie ośrodka, szczególnie w miejscach wspólnych oraz ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
21. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
22. Nauczyciele zobowiązani są do informowania dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz o higienie dróg oddechowych.

ORGANIZACJA PRACY STOŁÓWKI

1. W pomieszczeniu stołówki oraz pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi cateringu nie mogą przebywać osoby postronne.
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać jedynie wychowankowie oraz pracownicy bez objawów chorobowych dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Dostarczone posiłki mogą być przyjmowane i wydawane tylko przez wyznaczonych pracowników. Osoby te przychodzą do pracy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ,oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
4. Pracownik cateringu dostarczający przygotowane posiłki do ośrodka wchodzi wejściem do tego przeznaczonym. Osoba ta powinna być wyposażona w środki ochrony osobistej ( maska lub przyłbica, rękawice, fartuch).
5. Po wejściu zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu.
6. Za jakość przygotowanych posiłków oraz prawidłowe i higieniczne ich dostarczenie odpowiedzialna jest firma cateringowa.
7. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej oraz higieny wydawania posiłków poprzez regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowanie środkami dezynfekującymi.
8. Podczas wydawania posiłków powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. rękawice jednorazowe, fartuchy, maseczkę lub przyłbicę.
9. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym tj. w stołówce.
10. Uczniowie/wychowankowie udają się na stołówkę wraz z opiekunem/ nauczycielem, z którym również opuszczają pomieszczenie.
11. Przy jednym stole miejsca zajmują oraz spożywają posiłki uczniowie z jednej klasy/ grupy wychowawczej wraz z nauczycielem/ wychowawcą grupy.
12. W stołówce nie ma samoobsługi.
13. Za odbiór posiłków z okienka podawczego oraz zwrot brudnych naczyń odpowiedzialni są opiekunowie danej grupy.
14. Pierwsze śniadanie wydawane jest zmianowo w/g ustalonego harmonogramu.
Pierwsza grupa godz.715-730 dla grup, których wychowawcy rozpoczynają pracę o godzinie 600.
Druga grupa godz. 735- 755 dla grup, których wychowawcy rozpoczynają pracę o godzinie 700.
Wychowankowie opuszczają stołówkę zgodnie z rozpisanym planem i harmonogramem.
15. Drugie śniadanie wydawane jest zmianowo w/g ustalonego harmonogramu.
Dla pierwszej grupy składającej się z 3 klas, w których nie ma dzieci codziennie dojeżdżających II śniadanie wydawane w godzinach 10 00-10 10.
Natomiast dla drugiej grupy składającej się z 5 klas, w których uczą się uczniowie codziennie dojeżdżający w godzinach 10 20-10 30.
16. Obiady wydawane są zmianowo w/g ustalonego harmonogramu.
Dla pierwszej grupy - dla 5 klas, w których uczą się uczniowie codziennie dojeżdżający w godzinach 1355-1410. Uczniowie dowożeni po spożyciu posiłku odwożeni są do domu.
Dla drugiej grupy- pozostałych 3 klas obiad wydawany jest o godzinie 1415-1430.
17. Kolacja wydawana jest zmianowo w/g ustalonego harmonogramu.
Dla pierwszej grupy wychowanków w godzinach 18-1815 dla 3 grup.
Dla drugiej grupy wychowanków w godzinach 1820-1835 dla 3 grup.
18. Po każdym spożyciu posiłku przez grupę wszystkie blaty, stoły oraz poręcze krzeseł należy czyścić wodą z detergentem.
19. Podłoga min. dwa razy dziennie powinna być umyta wodą z użyciem środka dezynfekującego.
20. W pomieszczeniu stołówki oraz wydawania posiłków nie powinny znajdować się żadne zbędne rzeczy, przedmioty. Należy usunąć wazony, serwetniki, jednorazowe sztućce, cukiernice.
21. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min.600 C lub je wyparzać.
22. Zmywalnia, pomieszczenia przyległe oraz wszelki sprzęt znajdujący się w tych pomieszczeniach należy myć i systematycznie dezynfekować środkami do tego przeznaczonymi.
23. W celu należytego wykonywania zaleceń wprowadzono zasadę codziennego monitorowania prac porządkowych i dezynfekcji w/w pomieszczeń.

HIGIENA, SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
ORAZ POWIERZCHNI

1. Po wejściu do ośrodka należy dezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji, znajdującym się przy wejściu. W widocznym miejscu zamieszczone zostały informacje o konieczności i sposobie jego użycia przez wszystkie osoby wchodzące do budynku.
2. Osoby niebędące pracownikami, wchodzące do ośrodka powinny mieć zakryte usta i nos oraz nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Wszyscy pracownicy szkoły w miarę potrzeb zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej. Wszystkim zapewnione są środki dezynfekujące, których należy bezwzględnie używać.
5. W salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały
wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
7. Regularne mycie i dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów powinno odbywać się po każdych zajęciach lub przy zmianie grupy/ nauczyciela.
8. Wprowadzono zasadę codziennego monitorowania prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, sprzętu rehabilitacyjnego.
9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynsekcji.
10. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do przygotowanych i oznaczonych pojemników znajdujących się w ośrodku.
11. W korytarzu przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY/ INTERNATU


1. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Pracownik o zaistniałej sytuacji oraz ewentualnej nieobecności zobowiązany jest niezwłocznie poinformować bezpośrednio Dyrektora Ośrodka.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
5. Pracownika należy niezwłocznie odsunąć od pracy, odizolować od pozostałych pracowników oraz uczniów. Powinien być odesłany indywidualnym transportem do domu. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowany od innych.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ośrodka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
UCZNIA /WYCHOWANKA INTERNATU


1. W przypadku zaobserwowania u ucznia w szkole lub internacie objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu należy odizolować ucznia od pozostałych uczniów oraz pracowników.
2. Ucznia należy umieścić w wyznaczonym, odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min.2 m odległości od innych osób.
3. Należy niezwłocznie poinformować Dyrektora Ośrodka, powiadomić rodzica lub osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz o konieczności odebrania ucznia ze szkoły/internatu.
4. Rodzic/ opiekun zabiera dziecko własnym środkiem transportu.
5. Skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania.
6. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń/ wychowanek należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ośrodka, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY ORAZ INTERNATU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do szkoły mogą być dowożeni uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Organizatorem dowożenia uczniów objętych dowozem do szkoły oraz internatu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem. W jego imieniu organizacją zajmuje się Dyrektor Ośrodka.
3. Organizator dowozów określa harmonogram przewozu.
4. Listę uczniów dowożonych ustala Dyrektor Ośrodka i przekazuje opiekunowi dowozu.
5. Rozkład dowozu zostaje dostosowany do planu lekcji oraz zajęć.
6. Opiekun dowozu oraz kierowca busa podczas przewozu uczniów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa.
8. Uczniowie zabierani są i odwożeni w ustalonym przez organizatora miejscu.
9. Dzieci przewożone są pod opieką opiekuna dowozów, który po przywiezieniu do ośrodka odprowadza do szkoły.
10. Uczniowie codziennie dowożeni do szkoły bezpośrednio po przyjeździe i zdezynfekowaniu dłoni płynem znajdującym się przy wejściu udają się bezpośrednio do swoich klas, gdzie rozpoczynają zajęcia.
11. Po zakończonych lekcjach rozpoczynają zajęcia świetlicowe.
12. Pod opieką wychowawcy świetlicy uczniowie udają się do stołówki szkolnej, w celu spożycia posiłku.
13. Następnie opiekun dowozu zaprowadza dowożone dzieci do busa i pod jego opieką uczniowie są odwożeni do domu.
14. Uczeń zarejestrowany jako „dowożony” może wrócić do domu innym środkiem lokomocji za pisemną zgodą rodziców ( prawnych opiekunów) każdorazowo przedkładaną dyrektorowi, wychowawcy lub wychowawcy świetlicy.
15. Rodzic lub opiekun ucznia, który na stałe lub w wybrane dni tygodnia nie będzie korzystał z odwozów zobowiązany jest niezwłocznie poinformować opiekuna dowozu.
16. Dyrektor za pośrednictwem opiekuna dowozu informuje rodziców/ opiekunów o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole itp.
17. W przypadku zaobserwowania u dowożonego ucznia w szkole objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, zostanie on odizolowany od pozostałych uczniów oraz pracowników.
18. Następnie rodzic lub opiekun wskazany do kontaktu zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji, oraz poproszony o przybycie w celu zabrania dziecka własnym transportem

OBOWIĄZKI OPIEKUNA DOWOZU DZIECI

1. Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Opiekun dowozu oraz kierowca busa podczas przewozu uczniów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Przed wpuszczeniem ucznia do busa opiekun zobowiązany jest do pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego.
4. Jeżeli temperatura będzie wynosiła powyżej 37,50C opiekun powinien zmierzyć temperaturę ponownie, jeżeli ponowny pomiar również będzie wskazywał temperaturę powyżej 37,50C wówczas opiekun nie może zabrać ucznia do busa.
5. W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna na pomiar temperatury dziecka nie zostanie ono zabrane do busa.
6. Termometr należy po każdym kursie dezynfekować odpowiednim środkiem.
7. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów podczas przywozu od chwili ich wejścia do busa do chwili przekazania go nauczycielowi/wychowawcy.
8. Odwożąc ucznia po zakończonych lekcjach opiekun odpowiada za bezpieczeństwo od momentu wejścia do busa do chwili przekazania go rodzicowi/opiekunowi.
9. Podczas wsiadania do autobusu opiekun wpuszcza uczniów do środka zgodnie z ustalonym harmonogramem.
10. Po zajęciu miejsca przez uczniów opiekun zobowiązany jest sprawdzenia prawidłowości zapięcia pasów bezpieczeństwa.
11. W przypadku awarii busa opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu naprawy lub zapewnienia pojazdu zastępczego.
12. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do busa oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
13. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, prawidłowego ich zachowania.
14. Na początku roku szkolnego opiekun w porozumieniu przekazuje rodzicom lub uczniom Regulamin i zbierają pisemne potwierdzenie zapoznania się rodziców i uczniów z jego treścią.

OBOWIĄZKI UCZNIÓW DOWOŻONYCH

1. Uczniowie dowożeni busem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych
w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna dowozu.
2. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun informuje ustnie Dyrektora Ośrodka.
3. Uczniowie oczekują na busa w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela.
4. Uczniom nie wolno:
a) wsiadać do busa i wysiadać bez zgody opiekuna,
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
c) niszczyć foteli oraz innych przedmiotów znajdujących się w busie,
d) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
jadących w nim osób
e) korzystać z telefonu komórkowego, w sposób zakłócający komfort jazdy lub
naruszający czyjąś prywatność (fotografowanie, filmowanie).
5. Za zniszczenia spowodowane przez ucznia w busie odpowiada finansowo rodzic ucznia.
6. Uczniowie wsiadają i wysiadają do busa tylko w ustalonym miejscu.
7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do busa oraz powracających do domu po wyjściu z busu na właściwym przystanku odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
8. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym środkiem transportu tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i opiekunem dzieci dowożonych.
9. Niniejszy regulamin przedstawiany będzie corocznie przez wychowawców klas i świetlicy oraz przez dyrektora szkoły rodzicom tychże uczniów w miesiącu wrześniu.

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią REGULAMINU DOWOZU I ODWOZÓW UCZNIÓW W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W WIELGIEM

 

……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

 

…………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodziców

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆW SZKOLE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYMW WIELGIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS W ROKUSZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19 - PLIK PDF DO POBRANIA