JESTEŚMY PLACÓWKĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ STOPNIA UMIARKOWANEGO, ZNACZNEGO ORAZ GŁĘBOKIEGO W WIEKU OD 7 DO 24 ROKU ŻYCIA.

W naszym ośrodku zostały stworzone optymalne warunki kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Możliwość kontynuacji nauki na kolejnych etapach edukacyjnych w ramach jednego ośrodka wpływa w znacznym stopniu na redukcję a nawet wyeliminowanie stresu związanego ze zmianą szkół na kolejnych szczeblach nauczania. Indywidualne podejście do każdego dziecka oparte na fachowej diagnozie, ma swoje odzwierciedlenie w programach edukacyjno-terapeutycznych.

Najważniejszym celem działalności naszego Ośrodka jest przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

- Osiągnięcie możliwie wszechstronnego, społeczno-moralnego rozwoju w dostępnym zakresie, za pomocą specjalnych metod.

- Modyfikacja postaw środowiska w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna.

II. 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

III. Internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Ośrodka.

IV. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dzięki utworzonemu ośrodkowi koordynacyjo-rehabilitacyjno-opiekuńczemu, realizowane w ramach programu „Za życiem”.

Rodzice dzieci przebywających w naszym Ośrodku nie tracą świadczeń rodzinnych  m.in. zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego, okiekuńczego oraz zasiłku 500+, 300+, stypendium. Pełnoletni uczniowie przebywający w Ośrodku  mają prawo do renty socjalnej. Uczniowie pobierający naukę  poza miejscem zamieszkania mogą korzystać z dodatku finansowego z tytułu doworzenia dziecka do szkoły, uczniowie szkół podstawowych wyposażani są w podręczniki, materiały edukacyjne pozyskiwane w ramach dotacji rządowej, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy otrzymują pomoc w formie „Wyprawki Szkolnej”.

 

Mając na uwadze indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne a także możliwości psychofizyczne dzieci, w oparciu o diagnozę własną oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego opracowujemy dla wszystkich uczniów wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

W ramach zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne zgodne ze wskazaniami w orzeczeniach oraz diagnozą zespołów edukacyjno-terapeutycznych, m.in.

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- logopedia,

- gimnastyka korekcyjna,

- usprawnianie ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

Oprócz zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej prowadzimy również wiele zajęć dodatkowych, m.in.:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia kulinarne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia wokalno-taneczne,
 • zajęcia rozwijające sprawność ruchowo-manualną, pobudzające zmysły,
 • wyjazdy na basen (raz w miesiącu),
 • hipoterapia

Powyższe zajęcia realizowane są przez nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach specjalistycznych, jak również przez psychologa. logopedę, pedagoga szkolnego.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oligofrenopedagogów mających dodatkowe uprawnienia, m.in.:

- do diagnozy i terapii uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,

- do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- do prowadzenia terapii integracji sensorycznej,

- do pracy z osobami słaobowidzącymi i niedosłyszącymi (tyflopedagog i surdopedagog),

- do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów terapii MNRI dr S. Masgutovej – terapia neurotaktylna oraz integracja odruchów posturalnych i dynamicznych,

- do prowadzenia terapii ręki,

- do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznej,

- do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne.

Nasi specjaliści pracują z dziećmi w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie, a także wiele pomocy dydaktycznych.

Gabinet pedagoga wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do neuroterapii EEG Biofeedback.  Praca i terapia tą metodą pozwala kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy właściwej koncentracji, panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w gabinecie wyposażonym w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do diagnozy i terapii wad wymowy – EDUSENSUS-LOGOPEDIA.

Nasza placówka zapewnia stałą opiekę i poradnictwo pedagoga szkolnego, zapewniamy także stałą opiekę medyczną naszej pielęgniarki.

Nasz ośrodek przystosowany jest do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową (na wózkach inwalidzkich), posiadamy podjazd dla osób niepełnosprawnych, specjalistyczny schodowłaz do poruszania się między piętrami budynku. Nasze łazienki przystosowane są do korzystania przez niepełnosprawnych ruchowo. Nasz nowy samochód jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 

Ośrodek zapewnia uczniom-wychowankom możliwość korzystania z wielu specjalistycznych pracowni i klas. Są to m.in.:

 • klasopracownie wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy m.in. tablice i monitory interaktywne,
 • sala rehabilitacyjna,
 • sala gimnastyczna,
 • sala poznania wielozmysłowego- tzw. Sala Doświadczania Świata oraz sala integracji sensorycznej,
 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • sala zajęć artystyczno-rytmicznych,
 • świetlice i przestronne pokoje w internacie w internacie.

Pozalekcyjną opiekę dla naszych uczniów zapewniamy w internacie, w którym całodobową opiekę sprawują nauczyciele/wychowawcy realizujący  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. W ramach tej opieki zapewniamy:

 • całodobową opiekę pedagogiczną w grupach liczących 6-8 osób (od niedzieli, godz. 1800 do piątku godz. 1800 ),
 • całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie (opłata uwzględnia sytuację materialną rodziny),
 • zakwaterowanie w 4-osobowych pokojach z łazienką,
 • pomoc w nauce szkolnej, możliwość korzystania z pracowni komputerowej ze stałym dostępem do internetu, świetlic ze sprzętem audiowizualnym, pracowni gospodarstwa domowego i innych pracowni mieszczących się w ośrodku.

Szkoły w ramach programów rządowych „Aktywna Tablica” i „Laboratoria Przyszłości” zostały doposażone w narzędzia do diagnozy i terapii uczniów, multimedialne pomoce dydaktyczne oraz interaktywne wyposażenie techniczne wspierające rozwój umiejętności praktycznych. Programy te rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Realizowany jest także program

 1. „Szklanka mleka” – dla klas I-VI
 2. „Owoce w szkole” – dla klas I-III

 

Dla wzbogacenia oferty edukacyjnej i podniesienia jakości pracy placówki organizujemy różnorodne pozaszkolne formy zajęć podnoszących poziom sprawności i uspołecznienia naszych wychowanków w postaci corocznych wyjazdów na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, wyjazdów na zawody sportowe i konkursy kulturalne, wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe doskonalące samodzielność w nowych warunkach – biwaki, coroczne wycieczki krajoznawcze ukazujące piękno naszego kraju. Wszystkie wymienione formy zajęć pozaszkolnych, wycieczki, biwaki, wyjazdy na hipoterapię, basen, kręgle itp. są organizowane  dla naszych dzieci bezpłatnie, a pieniądze na te cele pozyskujemy dzięki hojności naszych wieloletnich sponsorów, którym serdecznie dziękujemy!

W naszym ośrodku corocznie dokonujemy wiele prac modernizacyjnych i remontowych, mających na celu podniesienie poziomu i jakości opieki oraz bezpieczeństwa naszych wychowanków.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOSW W WIELGIEM

Stowarzyszenie powołaliśmy do życia w celu rozszerzenia zakresu podejmowanych działań, dotyczących zapewnienia uczniom/wychowankom Ośrodka pełnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, uatrakcyjnienia im procesu dydaktyczno-wychowawczego i poprawy warunków bytowych.

Powołane Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczo-opiekuńczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w SOSW w Wielgiem, a także na rzecz ich rodzin. Ponadto inicjowanie zadań mających na celu upowszechnianie działalności rehabilitacyjnej i pracę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność charytatywną.

SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH

Rozwijanie sprawności fizycznej daje dzieciom i młodzieży wiele radości, hartuje charakter, daje możliwość osiągania sukcesu na miarę możliwości. Przy SOSW w Wielgiem działa klub Olimpiad Specjalnych „Waleczni Wielgie”, w którym uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Trenujemy piłkę nożną, lekką atletykę, tenis stołowy, biegi przełajowe, bowling. Każdego roku, z sukcesami, bierzemy udział w wielu zawodach organizowanych w naszym regionie.

 

Rekrutacja do SOSW w Wielgiem

Rodzice lub opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:

 • podanie do Starosty Golubsko–Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wielgiem,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną.

Wszystkie informacje na temat naszej działalności oraz bieżącego życia Ośrodka znajdą Państwo w Internecie na naszej stronie: www.sosw-wielgie.pl

lub dzwoniąc pod nr telefonu 54 2801908,

albo pisząc na adres:

SPECJALNY  OŚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

w Wielgiem

87-645 Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński