Program „Bezpieczna szkoła”

Program przeciwdziałania przemocy „Bezpieczna szkoła” realizowany jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, stanowi element realizacji programu wychowawczego i profilaktyki Ośrodka. Program skierowany jest do wszystkich uczniów i wychowanków Ośrodka. Cele główne programu:

1. Przeciwdziałanie i eliminowanie zjawiska przemocy w ośrodku, a przede wszystkim indywidualnych zachowań agresywnych uczniów/wychowanków.

2. Integracja uczniów/wychowanków ośrodka poprzez tworzenie warunków do różnorodnej ich aktywności w placówce, rozwijanie zainteresowań.

3. Wzmocnienie więzi pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami we wspólnym działaniu przeciwko zjawisku przemocy.

4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa wychowanków.

5. Budowanie relacji sprzyjających rozwiązywaniu problemów.

Cele szczegółowe:

1. Aktualizowanie i wdrażanie procedur i sankcji w przypadku nie przestrzegania przyjętych norm.

2. Wdrażanie bezpiecznego dla uczniów systemu informowania o przypadkach przemocy i reagowania na nie.

3. Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat praw dziecka i człowieka, zjawisk agresji i przemocy.

4. Budowanie dobrej atmosfery w klasie i grupie wychowawczej umiejętności porozumiewania się poprzez propagowanie zachowań prospołecznych.

5. Uczenie się zachowań asertywnych oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

6. Promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i kultury osobistej.

7. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

8. Kształtowanie prawidłowych reakcji na zagrożenia zdrowia człowieka.

9. Kształtowanie umiejętności prawidłowego poruszanie się po drogach, bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji.

10. Eliminowanie zachowań agresywnych, budowanie przyjaznej atmosfery w Ośrodku.

11. Prowadzenie szerokiej edukacji informacyjnej dotyczącej zapobiegania problemom przemocy, agresji, nietolerancji.

pobierz pełen tekst programu >>>